Om nettressursen

Veien fra utenlandstjeneste til livet hjemme kan være krevende. Kunnskap om stressreaksjoner og strategier for å håndtere disse og hvilke fagressurser og tilbud som finnes på veteranfeltet kan gjøre overgangen lettere. Denne nettressursen er beregnet på kommunale veterankontakter, fastleger, beslutningstakere i kommunen, ansatte i skoler og barnehager og helsepersonell.

Denne nettressursen gir informasjon og kunnskap om veteraner fra internasjonale operasjoner (personell fra Forsvaret og Politiet), og tilbys av RVTS Øst. Målgruppen er helsepersonell i den kommunale helse- og omsorgstjenesten og i spesialisthelsetjenesten, kommunalt ansatte, veterankontakter, offentlig ansatte og andre som kommer i kontakt med veteraner i sitt arbeid. Målet er å gi kunnskap om veteraner, helseutfordringer, veteraner og deres familie, fagressurser, kurstilbud for fagpersoner og kompetansetilbud om veteraner.

RVTS-ene har en sentral rolle i å styrke kompetansen og samhandlingen ved behandling av psykiske traumer hos veteraner. RVTS-ene leder regionale fagnettverk for innsatspersonell i landets helseregioner, som skal sørge for god kompetanseutvikling og kompetansedeling. RVTS Øst koordinerer det nasjonale fagnettverksmøtet, som har en mer strategisk funksjon.

Veien fra utenlandstjeneste til livet hjemme kan være krevende. Kunnskap om stressreaksjoner og strategier for å håndtere disse og hvilke fagressurser og tilbud som finnes på veteranfeltet kan gjøre overgangen lettere. Denne nettressursen er beregnet på kommunale veterankontakter, fastleger, beslutningstakere i kommunen, ansatte i skoler og barnehager og helsepersonell.

På denne nettsiden ønsker vi å tilgjengeliggjøre ressurser på veteranfeltet.

Sentralt står et e-læringsprogram som er tilgjengelig via KS-læring. Her kan du lære mer om veteraner fra internasjonale operasjoner i utlandet, og målgruppen er veterankontakter i kommunene, fastleger, helsepersonell, ansatte i barnehager, skoler og annen offentlig forvaltning som møter veteraner i sitt arbeid. E-læringsprogrammet er utarbeidet av Horten kommune, Forsvarets Veterantjeneste og RVTS Øst, og vi takker for et godt samarbeid om e-læringsprogrammet.

Vi retter også en stor takk til Forsvarets mediesenter for tilgang til bilder, og Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner (NVIO) for deres innspill til nettressursen.

Har du spørsmål eller innspill?
Faglig ansvarlig: Spesialrådgiver Svein Arthur Kallevik, RVTS Øst